Lighting Bulgaria  
Viva
Viva

Eлектрическо осветление на паркове и градини в София

19.11.2012   |   Начало»Статии
Редактор
Пепа Петрунова
Пепа Петрунова
Пепа Петрунова Редактор
Пепа Петрунова

Едно от достойнствата на нашата столица, с което основателно можем да се гордеем и ползваме, са парковете и градините. Някои от тях са със забележителна история, повечето сравнително добре се поддържат и през летните горещини са най-привлекателните места за столичани.

Разбира се, винаги има възможност те да станат по-привлекателни, по-добре поддържани и да предлагат по-добра атмосфера за отдих, контакт с природата, разходки, срещи, разговори, развлечения. Посетителите трябва да намерят в тях приятна и естетично оформена среда. Важен елемент на "обзавеждането" на парковете и градините е тяхното осветление.

Главното предназначение и основна функция на осветлението е да създаде условия за визуална ориентация в територията на парка или градината, безпрепятствено и спокойно пешеходно движение и разпознаване на лицата на посетителите. Освен това, то е необходимо за ограничаване на криминалните прояви и осигуряване на безопасността на гражданите. За да се осъществи това предназначение на електрическото осветление, е необходимо да бъдат съобразени следните изисквания:

- Съгласно утвърдените у нас европейски норми за улично осветление EN 13201 на повърхността на алеите се препоръчва да се реализира средна хоризонтална осветеност Е = 7 - 15 lx.

- Съвременното парково и градинско осветление трябва да бъде екологично и енергоефективно. Следователно е необходимо да се изпълни с енергоефективни светлинни източници (светодиоди, металхалогенни или компакти луминесцентни лампи) и да се използват осветители с подходящо светлоразпределение;

- Целесъобразно е да се използват светлинни източници с бяла светлина с цветова температура Тцв = 3000-4500 К, с които ще се постигне визуално приятна светлинно-цветова атмосфера;

- За да се осъществи добро възпроизвеждане на лицата на хората, цветовете на зелените насаждения и цветята, светлинните източници трябва да бъдат с висок индекс на цветопредаване (R > 80). По тези съображения не е подходящо да се употребяват натриеви лампи с ниско или високо налягане, тъй като зеленината изглежда повехнала, а цветята губят своя колорит.

- Специално внимание трябва да се обърне на ограничаване на заслепяването, като за целта се използват подходящи осветители с ниска габаритна яркост и cut off или semi cut off светлоразпределение. Това е важно условие за осигуряване на спокойна и комфортна визуална атмосфера в парковете и градините;

- Степента на защита на осветителите трябвa да бъде много добра - например IP65, IP54;

- Значително може да се намали консумацията на електроенергия до 35-40%, ако се използва система на адаптивно парково осветление;

- За да се ограничат разходите на материални ресурси, конструкцията на осветителите трябва да бъде «дълготрайна»;

- Съществено значение имат както дневната, така и нощната “картина” на парка и градината. Парковото осветление трябва да бъде красиво и през деня. Поради това към него се поставят определени естетични изисквания: декоративно оформени носещи конзоли и стълбове с височина 3,5-5 m, oсветители с интересен и красив външен вид;

- Електрозахранването на осветителите се осъществява от кабелна мрежа, положена в земята. Не трябва да се допуска монтиране върху стълбовете на въздушна електрическа мрежа или висящи изолирани проводници между тях;

- Без съмнение доброто обслужване и поддържане на осветителната уредба е важно условие за нейното качество и енергийна ефективност;

Очевидно това са съвременните европейски изисквания за устойчиво развитие на електрическото осветление.

Художественото декоративно осветление в парковете и градините акцентира върху единични дървета, група дървета, цветни насаждения, а също така скулптури, декоративни паркови архитектурни и инженерни конструкции. На фиг. 1 е показано традиционно изпълнение на парково осветление. Осветителите изпълняват едновременно две функции – осветяват алеите и пътеките и светлинно акцентират интересни дървета, храсти, цветя. По този начин се постига красива нощна картина с много настроение, артистичност и подчертан контакт с природата.

С изкуствено осветление не може да се възпроизведе точно дневният вид на парковете и градините, което не е и необходимо. Нощта предлага възможности за други видове възприятия на светлината и цветовете. Цветната светлина активизира разликата на цветови контрасти и нашето око вижда цветове, които реално не съществуват. На фиг. 2 е показана нощната картина на един кът с различни цветя на парка в Лион, където едни алеи са осветени със синя светлина, други със зелена, трети с жълта или с оранжева. Досега в столичните паркове и градини няма реализирани подобни впечатляващи светлинно-цветови нощни илюминации.

Предстои възстановяване на осветлението на най-големия и най-красивия исторически парк на София - Борисовата градина. По този повод бе проучено състоянието на осветлението на по-големите и централни столични паркове и градини, с намерение да не се повтарят допуснатите в тях недостатъци и грешки в новото осветление на Борисовата градина и евентуално предстоящи модернизации на други столични паркове и градини.

Парк Слатина
Осветителната уредба е инсталирана преди 3 г. На 120 стоманотръбни стълбове с височина 5,40 m са монтирани светодиодни осветители с бяла светлина. Осветлението се включва 30 мин. след залез слънце, в 24 часа се намалява с 30% мощността и светлинния поток, а 30 мин. преди изгрев слънце се изключва осветителната уредба.
Измерени осветености по протежение на една алея:
- при пълна включена мощност Еср = 4 lx, Emin = 1 lx
- при 70% включена мощност Еср = 2,6 lx, Emin = 1 lx

Разстоянието между стълбовете варира от 3 m до 30 m.
Неприятно е заслепяващото действие при пълна включена мощност, въпреки сравнително високо монтираните осветители (фиг. 3). Очевидно светлоразпределението на избрания осветител е неподходящо. При 70% включена мощност заслепяващото действие е забележимо по-малко и визуално парковото обкръжение се възприема като пo-комфортно.

25 осветители не светят по неизвестни причини, като в повечето случаи е неизправна защитната капачка пред отвора за разклонителната клемна дъска 400/230 V в основата на стълба (фиг. 4). Това са опасни места за играещите деца в парка.

Градина пред църквата Св. София
Градината е осветена с 6 светодиодни осветители, монтирани на декоративно оформени стоманени стълбове с височина 5,89 m (фиг. 5). Светодиодите са с бяла светлина. Осветителната уредба се включва 30 мин. след залез слънце и се изключва 30 мин. преди изгрев слънце. Не е предвидено димиране на осветлението след полунощ с оглед намаляване на консумацията на електроенергия. Осветителната уредба е монтирана преди 4 г. Всички осветители светят.

На централната площадка е реализирана излишно голяма средна осветеност Еср =30 lx. Ненужен преразход на електроенергия - в нормите EN 13201 DIN67528 се препоръчва 7 - 15.

Парк Заимов
Осветлението на парка е изпълнено с натриеви лампи с високо налягане. Тяхната жълта светлина, както бе отбелязано по-горе, е неподходяща за паркове и градини. Осветителите са монтирани на стоманотръбни стълбове на височина 6,3 m, като разстоянието между тях е 30 - 35 m. (фиг. 7). Стълбовете са стари, ръждясали и в някои защитната вратичка пред разклонителната клемна дъска е отворена (фиг. 8). Поради голямата височина на стълбовете, много осветители сега са попаднали в короните на дърветата и не осветяват пълноценно алеите.

Разположението на осветителите на територията на парка предопределя неравномерното му осветление. На две от централните алеи бяха измерени средни осветености: Еср = 2,09 lx и Еср = 2,55 lx. Цялата осветителна уредба работи в целонощен режим.

Ларго
Осветителната уредба на южното платно и тротоар е изпълнена със светодиодни осветители, монтирани на поцинковани стоманотръбни стълбове на височина 6,3 m. Разстояние между осветителите (стълбовете) - 25 - 30 m. На всеки от 9-те носещи стълбове са монтирани по два осветителя - единият осветява пътното платно, а другият - тротоара (фиг. 9 и фиг. 10).
Не е предвидено димиране на осветлението с оглед намаляване на консумацията на електроенергия. На тротоара са измерени следните осветености: Еср = 21,25 lx, Emin = 14 lx.

Южен парк
Осветен е само северният вход на парка с "двукомпонентен" осветител с металхалогенни лампи (фиг. 11 и фиг. 12). Осветителите са монтирани на стоманотръбни стълбове на височина 4 m, която не е съобразена със светлоразпределителната крива на осветителя. В резултат на това заслепяващото действие на осветителната уредба е недопустимо голямо и вечерната картина на "парадната" част на парка не е приятна и естетична.

Парк Княжевски (около паметника на Съветската армия)
Северната част на парка е осветена с натриеви лампи с високо налягане. На всеки стоманотръбен стълб са монтирани по два осветителя – неикономично и енергийно неефективно решение. Южната част на парка има символично осветление. Няколко кълбови осветители с натриеви лампи с високо налягане са разпръснати в парка, без да има съгласуване с осветлението на северната част на парка.

Северен и Западен парк
Двата парка засега практически нямат осветление.

Констатации, изводи, предложения
Направеният преглед на състоянието на електрическото осветление на някои централни и по-големи паркове и градини в София може да бъде полезен при модернизацията на осветлението на другите столични паркове и градини и специално в предстоящото изграждане на осветлението парк Борисовата градина. Във връзка с това е целесъобразно да се имат предвид следните констатации, изводи и предложения:
- Не се съобразяват препоръчаните нормени осветености – или са много по-ниски, или ненужно ги превишават. Осветеностите трябва да се определят диференцирано съобразно вида и местоположението на алеята. Това е важно условие за енергийно ефективно парково осветление.
- В предстоящите бъдещи модернизации на осветлението на столичните паркове и градини трябва да се прилагат принципите на адаптивно осветление. Както вече бе споменато, консумацията на електроенергия се намалява с 35-40%, което е особено значимо за Борисовата градина предвид на значителните мощности, които ще се инсталират за осветление.
- В досегашната проектантска практика недостатъчно внимание се отделя на ограничаване на заслепяващото действие на осветителите. Избраната конструкция на осветителите в парковете и градините трябва да бъде със светлоразпределение cut off или semi cut off.
- Особено важно е избраните осветители да бъдат с висока степен на защита , например IP65 или IP54. Задължително степента на защита IP трябва да бъде гарантирана с изпитвателен протокол от акредитирана лаборатория.
- За да се осигури по-голяма дълготрайност на носещите стълбове в парковете и градините, е подходящо те да бъдат монтирани с фланец и болтове към фундаментите.
- От направения по-горе преглед на осветлението на столични паркове и градини е видно често необоснованото използване на ненужно високи стълбове.

Съгласно eвропейската практика при приемането на проекта и строително–монтажните работи се изготвят протоколи за качеството на извършените работи. Правят се контролни измервания на реализираните осветености. Много правилен е призивът на Общинския съвет към столичани за мнение за осветлението на Борисовата градина.

Текст и снимки: проф. д-р Н. Василев, Боряна Маринова, Марин Вълчев

     
Източник: Технологичен дом

Ключови думи: външно осветление   градинско осветление   парково осветление  

Област: Статии  

Подобни статии
NEON 10
Осветлението

АБОНИРАЙТЕ СЕ за единствения у нас тематичен бюлетин
НОВИНИТЕ ОТ ОСВЕТЛЕНИЕТО
на специализирания портал Lighting-Bulgaria.com
БЕЗПЛАТНО, професионално, всяка седмица на вашия мейл!


Kovas
Последно от Статии

Специализиран портал от групата IndustryInfo.bg

Действителни собственици на настоящото издание са Теодора Стоянова Иванова и Любен Георгиев Георгиев

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Условия за ползване
Изисквания и условия за реклама
Карта на сайта

© Copyright 2010 - 2024 ТИ ЕЛ ЕЛ МЕДИА ООД. Всички права запазени.

  ФИРМЕНА ПУБЛИКАЦИЯПродуктови офертиБизнесПроектиВидео на седмицатаРеализацииПредстоящоОбществени поръчки/ТърговеСъбитиятаТехнологииКариериЕкспертно
 

ОЩЕ ПОРТАЛИ ОТ ГРУПАТА

IndustryInfo.BG

ПРЕПОРЪЧВАМ МАТЕРИАЛ


 
 
момент...