Lighting Bulgaria  
Viva
Viva

Адаптивно външно осветление – структура и функционалност

31.05.2013   |   Експертно
 

Адаптивното улично осветление е техническа система, която реагира адекватно на промените на обстановката на улицата и околната среда, като доставя нужното количество и качество изкуствена светлина, за да бъдат осигурени условията на видимост, необходими за решаването на зрителните задачи на водачите на моторни превозни средства (МПС) и на пешеходците.

През тъмния период на денонощието се променят изискванията към уличното осветление поради:
• промените на обема на движението на МПС по улиците – циклични, постоянни по време и място;
• промените в метеорологичната ситуация на населеното място – случайни.
Постоянните и случайните промени на движението на МПС причиняват периодично изменение на светлотехническия клас на улицата, което води до промяна на нормените стойности на светлотехническите показатели на уличното осветление.
Следвайки обективните промени се стига до извода, че инсталираната електрическа мощност за улично осветление не е нужно да бъде използвана 100% през цялата нощ, а може да бъде регулирана плавно или на степени през определени периоди на нощта.
Адаптивното улично осветление реагира адекватно на промените, използва разумно електрическата енергия, енергийната ефективност на техническата система се повишава, намаляват се емисиите на парникови газове и се намаляват разходите за техническо обслужване.


НОРМАТИВНА БАЗА НА АДАПТИВНОТО ВЪНШНО ОСВЕТЛЕНИЕ
Предпоставките за прилагането на адаптивно външно осветление са обективни. Те са отразени и в стандартите за външно осветление. В цитираните по-долу стандарти са предвидени възможностите за регулиране на светлината на външните осветители в зависимост от промяната на характеристиките на улиците: 
• CIE 115:2010 “Lighting of Roads for Motor and Pedestrian Traffic”,
• СД CEN/TR 13201-1:2005 „Улично осветление. Част 1: Избор на класове на осветление”,
• БДС EN 13201-2:2005 „Улично осветление. Част 2: Технически изисквания”.
През 2014 г. се очаква да бъде приет нов стандарт EN 13201-5 Road Lighting - Part 5: “Energy performance in road lighting”, който ще третира специално адаптивното външно осветление и ще дава препоръки за неговото проектиране, прилагане и оценка.


ЕЛЕМЕНТИ НА АДАПТИВНОТО ВЪНШНО ОСВЕТЛЕНИЕ
Елементите на адаптивното външно осветление са следните:
• Диспечерски център
• Сензори
• Групови електрически контролери
• Лампови електрически контролери
• Комуникации  между елементите
Диспечерският център включва компютър със специална компютърна програма; монитор за визуализиране на системата на уличното осветление; телефон, електронна поща, Интернет за приемане на аварийни сигнали от гражданите.
Сензорите, използвани в адаптивното външно осветление биват:
• Сензори за осветеност – фотоприемници, разполагани в диспечерския център, в трафопостовете или върху уличните осветители;
• Сензори за яркост – яркомери, разполагани на улици, булеварди, магистрали;
• Сензор за обем на движението на МПС – транспортни рамки или видеокамери, разполагани на кръстовищата, булевардите и улиците в населените места. За обема на движението на МПС се използва също така информация от Транспортния център;
• Използва се информация от Метеорологичния център за дъжд, сняг, мъгла, лед.
Груповите контролери се разполагат в електрическите табла за улично осветление (УО). Те служат за обмен на информация между елементите на системата на уличното осветление.
Ламповите контролери са монтирани в уличните осветители или в основата на стълбовете. Те управляват електронните баласти на лампите и участват в информационния обемен.
Телекомуникациите са в основата на интелигентния метод на управление на адаптивното външно осветление. Предаването на информация между елементите на външното осветление е по въздуха (безжично) или чрез затворени преносни среди (електрически проводници). Надеждността и сигурността на информационния обмен са важни за правилното функциониране на интелигентната система за управление на външното осветление.


ДЕЙСТВИЕ НА АДАПТИВНОТО ВЪНШНО ОСВЕТЛЕНИЕ
В диспечерския център се осъществяват следните действия:
• Визуализиране на системата на уличното осветление;
• Събиране на информация за работата на уличното осветление;
• Анализ на събраната информация;
• Формиране и подаване на управляващи сигнали;
• Организиране на ремонтни и обслужващи дейности;
• Приемане на аварийни сигнали от граждани и реагиране.
Сензорите изпращат първични сигнали в диспечерския център.
Груповите електрически контролери извършват:
• Събиране на информация от уличните осветители;
• Изпращане на информация в диспечерския център;
• Получаване на сигнали от диспечерския център;
• Изпращане на управляващи сигнали към уличните осветители.
Ламповите електрически контролери изпълняват следните функции:
• Събиране на информация от уличния осветител;
• Изпращане на информация в груповия контролер;
• Получаване на управляващи сигнали от груповия контролер;
• Регулиране на светлината, излъчвана от лампата.

СИГНАЛИ ОТ СЕНЗОРИТЕ И РЕАКЦИИ НА СИСТЕМАТА ЗА ИНТЕЛИГЕНТНО УПРАВЛЕНИЕ
Сигналите за включване и изключване на уличното осветление се подават чрез фотоприемници според нивото на естествената осветеност и чрез яркомери според нивото на яркостта на пътната настилка. По този начин уличното осветление работи само когато е нужно, като се отчитат случайните метеорологични характеристики и се избягват подранили включвания вечер и закъснели изключвания при развиделяване сутрин, които ненужно удължават работата на външното осветление, повишават потреблението на ел. енергия и увеличават сметката за нея.
Данните за обема на движението на МПС по улиците и булевардите на населеното място се анализират и се определят периодите на различни транспортни натоварвания. Обикновено вечерта е най-голямото движение по улиците и по-късно то намалява, а през нощта почти спира. Това обстоятелство променя светлотехническите класове на улиците и изискванията за уличното осветление. Лампите в уличните осветители може да се регулират - намалява се и се увеличава излъчваната от тях светлина през различните периоди на нощта. 
Видеокамерите показват на диспечера местата на пътни катастрофи, което е сигнал за повишаване до 100% нивото на излъчваната светлина от уличните осветители на тези места.
При дъжд, мъгла, снеговалеж и заледяване уличното осветление работи на 100%, независимо от периода на нощта и обема на движението по улиците.


ПОТЕНЦИАЛ ЗА НАМАЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ НА АДАПТИВНОТО ВЪНШНО ОСВЕТЛЕНИЕ
Прилагането на адаптивно външно осветление съдържа голям потенциал за намаление на разходите за обществени услуги. Благодарение на интелигентното управление на външното осветление се постигат нови негови характеристики:
• Навременно включване и изключване на външното осветление;
• Регулиране на излъчваната светлина от всеки уличен осветител;
• Дистанционно и точно измерване на употребената електрическа енергия от всеки уличен осветител и всеки извод на електрическите табла – контрол на сметките за електрическа енергия и планиране на месечните и годишни разходи за външно осветление (намаление на разходите с около 45%);
• Визуализиране на системата на уличното осветление върху електронна кадастрална и регулационна карта на населеното място;
• Оптимизиране на техническото обслужване на уличното осветление (намаление на разходите с около 50%):      
- бързо откриване на повредени улични осветители;
- отпада необходимостта от периодични огледи и проверки на място;
- смяна на лампа и ремонт на неработещ уличен осветител;
- смяна на лампи в групи улични осветители;
- почистване на улични осветители.
• Отчитане на времето на работа на лампата във всеки осветител;
• Бърза проверка на състоянието на всеки уличен осветител;
• Бързо намиране на нерегламентиран достъп до електрическата мрежа на уличното осветление с цел кражба на електрическа енергия;
• Възможност за планиране на разходите за електрическа енергия за външно осветление;
• Възможност за интегриране на други обществени дейности в интелигентната управляваща система за външно осветление – видеоконтрол, доставка на интернет и телевизия – реализиране на идеята за “електронно правителство” на местно ниво;
• Възможност за лесно допълване на системата на външното осветление и на нейния електронен модел с нови участъци.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Адаптивното външно осветление оптимизира работата на техническата система и намалява разходите за електрическа енергия и техническо обслужване с 40-50% в сравнение с външните осветителни уредби, управлявани и поддържани по традиционния начин.
През последните седем години Черноморският изследователски енергиен център проведе у нас информационна кампания за адаптивното външно осветление. Бяха установени контакти с много общини, фирми за енергийни услуги, работещи по преустройството и техническото обслужване на външното осветление, проектанти, консултанти, студенти, преподаватели, специалисти, представители на държавни органи.
Тези усилия бяха възнаградени с:
• Повишаване знанията за адаптивното външно осветление на представителите на българските общини, които стопанисват външните осветителни уредби на териториите на населените места;  
• Повишаване знанията за адаптивното външно осветление на фирмите, участващи активно на българския пазар на външното осветление;
• Повишаване знанията за адаптивното външно осветление на българските държавни органи, работещи в областта на енергийната ефективност;
• Предложение и приемане на промени в Закона за енергийната ефективност, в който външното осветление бе включено в списъка на обектите (заедно с  държавните и общински сгради и промишлените инсталации), чиито енергийно-ефективен статус се следи непрекъснато и се набелязват ежегодно мерки за неговото подобрение;
• Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка за възстановяване и развитие организираха през 2012 г. конкурс по Международния фонд „Козлодуй“ за модернизиране на външното осветление на 14 български общини. В 6 от тях до края на 2013 г., освен смяната на старите улични осветители с нови, по-ефективни улични осветители, ще бъдат изградени системи за интелигентно управление на външното осветление на най-високо технологично ниво. 

инж. Борис Тошев – електроинженер, специалист по осветление
Черноморски изследователски енергиен център

 

През април 2013 г. завърши европейският проект Енергийно-ефективно външно осветление (ESOLi), съфинансиран от Програма „Интелигентна енергия – Европа” на Европейската комисия. Проектът ESOLi започна през 2010 г. и беше осъществен от консорциум с участието на организации и фирми от 14 европейски държави. България бе представена от Сдружение „Черноморски изследователски енергиен център”. Главната цел на проекта бе да популяризира адаптивното външно осветление (външно осветление с интелигентна система за управление), основен потребител на което сме всички ние, а се стопанисва предимно от общините. Членовете на европейския консорциум разработиха редица материали и инструменти, които да бъдат полезни на професионалисти и организации, занимаващи се с публично осветление, както и на всички търсещи информация за подготовката на проекти за модернизиране на външното осветление, финансиране, подготовка и провеждане на тръжни процедури, договори за техническо обслужване и други. Резултатите от проекта ESOLi са публикувани на страницата www.esoli.org в Интернет.

     
Източник: Черноморски изследователски енергиен център

Ключови думи: осветление   управление на осветлението   димиране  

Област: Експертно  

Лумекс Лайтинг
Ледванс

Подобни статии

NEON 10
STENS

АБОНИРАЙТЕ СЕ за единствения у нас тематичен бюлетин
НОВИНИТЕ ОТ ОСВЕТЛЕНИЕТО
на специализирания портал Lighting-Bulgaria.com
БЕЗПЛАТНО, професионално, всяка седмица на вашия мейл!


Kovas
ATG

Последно от Експертно

Ледванс
IndustryInfo

Действителни собственици на настоящото издание са Теодора Стоянова Иванова и Любен Георгиев Георгиев

  ФИРМЕНА ПУБЛИКАЦИЯПродуктови офертиБизнесПроектиВидео на седмицатаРеализацииПредстоящоОбществени поръчки/ТърговеСъбитията
 

ПРЕПОРЪЧВАМ МАТЕРИАЛ


 
 
момент...